nasza szkoła

kadra

klasy

aktualności

osiągnięcia

ulubione

zajęcia pozalekcyjne

archiwum

dokumenty

sport

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie imprez i uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych oraz podczas konkursów i przeglądów.  

-   Wzbogacanie  zasobu umiejętności ruchowych, kształtowanie estetyki ruchu i elegancji postawy oraz umiejętności właściwego prezentowania się – to cele realizowane przez p. Małgorzatę Turzańską-Lechowicz na zajęciach zespołu tańca towarzyskiego.  Poprzez różnorodność wyboru typu tańców i ich elementów stwarza się dzieciom warunki do samowyrażania się w ruchu i kształtowania pięknej postawy ciała.

Wyzwalanie w dzieciach możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie realizuje p. mgr Danutę Hasiak na zajęciach koła teatralnego.          

-     

- rozwijanie uzdolnień scenicznych, ćwiczenie pamięci, skupienia i koncentracji, rozbudzanie zainteresowania teatrem oraz rozwój twórczej osobowości uczniów – to cele programu edukacji teatralno – plastycznej „Zabawa w teatr”, realizowanego przez p. E. Łukiewicz .

 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz potrzeby stałego obcowania z muzyką, stymulowanie postaw twórczych, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność to cele zajęć zespołu wokalnego, który prowadzi p. M. Grzesiak. 

- kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody w ramach działalności szkolnego koła LOP, którego opiekunem jest p. D. Kostwicka.

Działalność koła obejmuje między innymi: organizowanie pogadanek na temat wpływu zachowań ludzkich na stan środowiska, obszarów chronionych na Opolszczyźnie, wycieczek przyrodniczych, spotkań  z ciekawymi ludźmi, ekspozycji tematycznych, szkolnych akcji „Sprzątanie Świata-Polska”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Ekologii”,  udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

Rozwijanie wśród dzieci wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień możliwe jest poprzez wdrażanie opracowanych przez nauczycieli programów innowacyjnych, takich jak:

„Program nauki pływania dla uczniów klas IV” oraz Program „Otwarta sala” /opr.  p.  K. Grochowska/, „Komputer w dydaktyce. Wprowadzenie do programu kształcenia zintegrowanego elementów technologii komputerowej” /opr. p. Dorota Czarniecka – Marciniak i p. Agata Wyrwas/, „Program zbiorowych zajęć logopedycznych przez zabawę do mówienia”  oraz program opieki logopedycznej  „Mów ładnie” /p. M. Turzańska-Lechowicz i p. G. Banach/ oraz „Elementy wychowania zdrowotnego w kształceniu zintegrowanym” /p. M. Kasprzyk/ .

 Nauczyciele prowadzący  zajęcia pozalekcyjne, a szczególnie taneczne i teatralne dziękują serdecznie rodzicom, którzy wspomagają ich działalność poprzez przygotowanie strojów i dekoracji niezbędnych w czasie występów.


½nasza szkoła ½  kadra ½  klasy  ½ aktualności  ½ osiągnięcia  ½ ulubione½zajęcia pozalekcyjne½archiwum½sport½